ผบ.ทบ.ลงนามต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตทหาร ประจำปี 61

ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีลงนามต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตของกองทัพบก ประจำปี 2561 จำนวน 3 กรมธรรม์ รวมเบี้ยประกัน กว่า 63.5 ล้านบาท สร้างขวัญกำลังใจกำลังพล

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีลงนามต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตของกองทัพบก ประจำปี 2561 จำนวน 3 กรมธรรม์ คือ 1.กรมธรรม์แบบภัยสงคราม คุ้มครองกำลังพลที่ออกปฏิบัติราชการสนาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศตามคำสั่งของกองทัพบก กองรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม วงเงินเบี้ยประกัน 28 ล้านบาท โดยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กำลังพลที่ได้รับอันตรายจนเสียชีวิต หรือพิการ แยกเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร 1,200,000 บาท นายทหารชั้นประทวน 960,000 บาท ส่วนพลทหารประจำการ ทหารกองประจำการ พลอาสาพิเศษอาสาสมัครทหารพราน อาสาสมัครทหารพราน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 600,000 บาท

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า 2.กรมธรรม์แบบพิทักษ์พล คุ้มครองกำลังพลประเภทพลทหารกองประจำการ และนักเรียนทหารกองทัพบก เบี้ยประกัน 4.5 ล้านบาท โดยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับกำลังพลที่ได้รับอันตราย บาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต จากการปฎิบัติหน้าที่ในยามปกติ การฝึก การใช้อากาศยานของกองทัพบก และการบรรเทาสาธารณภัย หากปฏิบัติหน้าที่ในยามปกติ จะจ่ายค่าสินไหมให้นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นักเรียนแพทย์ทหาร และนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 144,000 บาท นักเรียนนายสิบ นักเรียนดุริยางค์ทหารบก และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลทหารบก 57,600 บาท ส่วนพลทหารกองประจำการจะได้รับ 28,800 บาท แต่หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการฝึก การใช้อากาศยาน และบรรเทาสาธารณภัย จนทำให้ต้องปลดออกจากประจำการ หรือถูกปลดพ้นราชการ ก็จะได้รับเงินสินไหมทดแทน ดังนี้ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นักเรียนแพทย์ทหารและนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 720,000 บาท นักเรียนนายสิบ นักเรียนดุริยางค์ทหารบก และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลทหารบก 288,000 บาท ส่วนพลทหารกองประจำการ 144,000 บาท

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวด้วยว่า 3.กรมธรรม์แบบพิทักษ์พลพิเศษ ให้ความคุ้มครองข้าราชการและลูกจ้างที่ปฎิบัติหน้าที่ในยามปกติ การฝึก การใช้อากาศยานของกองทัพบก และการบรรเทาสาธารณภัย วงเงินเบี้ยประกัน 31 ล้านบาท แยกเป็นปฏิบัติหน้าที่ในยามปกติ ข้าราชการสัญญาบัตรและลูกจ้างประจำชั้นสัญญาบัตร จะได้รับคนละ 144,000 บาท ข้าราชการชั้นประทวน ลูกจ้างประจำต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และพลอาสาสมัคร คนละ 57,600 บาท ส่วนพลอาสาพิเศษอาสาสมัครทหารพราน อาสาสมัครทหารพราน พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว คนละ 28,800 บาท ส่วนการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการฝึก การใช้อากาศยานของกองทัพบก หรือการบรรเทาสาธารณภัย โดยข้าราชการสัญญาบัตรและลูกจ้างประจำชั้นสัญญาบัตรคนละ 720,000 บาท ข้าราชการชั้นประทวน ลูกจ้างประจำต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและพลอาสาสมัครคนละ 288,000 บาท ส่วนพลอาสาพิเศษอาสาสมัครทหารพราน อาสาสมัครทหารพราน พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว คนละ 144,000 บาท

สำหรับโครงการประกันชีวิตทหารเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2530 ในสมัย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งตระหนักถึงความเหนื่อยยาก ความเสียสละของกำลังพลที่ออกปฏิบัติราชการสนาม จึงสั่งให้จัดทำโครงการประกันชีวิตทหาร โดยได้ตกลงทำสัญญากับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในสัญญากรมธรรม์แบบภัยสงครามเพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาและเป็นหลัก ประกันความมั่นคงในชีวิตรับราชการ.-สำนักข่าวไทย